Řídící výbor schválil aktualizovaný Dokument MAP

V pondělí 20. ledna zasedal Řídící výbor MAP. Jeho jednání bylo nabité informacemi, členové výboru se seznámili a následně schválili kompletní aktualizovanou verzi dokumentu MAP. Dokument MAP se skládá z analytické části, strategické části i akčního plánu aktivit na letošní rok. V analytické části došlo kromě aktualizace dat o řešeném území, statistických dat a dalších informací k zapracování závěrů průběžného šetření MŠMT k dopadům realizace Šablon a zapracování závěrů z agregovaných dat popisů potřeb škol. Rovněž pracovní skupiny nově zpracovaly SWOT 3 analýzu. Přesto nová analytická data neměla vliv na restrukturalizaci prioritních oblastí a strategických cílů, které byly ponechány v původní verzi, neboť cíle pokrývají všechny potřebné oblasti. Pouze při plnění jednotlivých cílů či aktivit se bude klást důraz na opatření, která budou směřovat k naplnění aktuálních potřeb škol nebo k posílení nejvíce potřebných oblastí. Jednou z prioritních oblastí, kterou školy chtějí řešit jsou sociální a občanské kompetence. Jednotlivé části dokumentu si můžete stáhnout zde.

Řídící výbor byl rovněž seznámen s evaluací implementačních aktivit, které proběhly v roce 2019, případně 2018 a s evaluací aktivit MAP realizovaných mimo implementaci. Dalšími schválenými dokumenty byla Průběžná sebehodnotící zpráva a Evaluace ročního akčního plánu 2018 – 2019.