Jaký problém projekt řeší?

Projekt reflektuje aktuální vzdělávací potřeby v rámci území, s přihlédnutím k dlouhodobému záměru rozvoje vzdělávací soustavy kraje, a zároveň umožní v území vytvářet prostřednictvím spolupráce lokálních partnerů účinné a synergické nástroje pro implementaci celonárodních témat obsažených ve Strategií vzdělávací soustavy ČR do roku 2020. Některé problémy byly zjištěny při zpracovávání analýzy vyššího územního celku – Strategie ITI OA. Na území byla identifikovaná nízká míra podnikavosti a nesoulad vzdělávání s potřebami trhu práce.

Podrobně problémy budou identifikovány v rámci Aktivity Akční plánování – analytická část.

 1. Projekt reaguje situaci, že na území je nedostatečně fungující spolupráce a efektivní dialog zainteresovaných stran podílejících se na vzděl. a výchově, zejména v případě spolupráce zřizovatelů, pedagogů na školách (vč. soukromých a církevních), zaměstnavatelů a ostatních partnerů na území tak, aby mohly být realizovány společné aktivity zaměřené na zvyšování kvality vzdělávání a strateg. řízení ve vzděl.
 2. V území není dostatečně zmapována oblast proinkluzivních škol a prosazování rovných příležitostí, a to jak v případě osob se specifickými zdravotními potřebami, tak v případě dětí ze socioekonomicky marginalizovaných skupin. V území tedy bude koncepčně zmapována a řešena problematika inkluzívního vzdělávání.
 3. K významným problémům patří také oblast základních gramotností, zejména čtenářské a matematické, neboť podle mezinárodního výzkumu PISA (PISA, 2012) skončili žáci 9. ročníků Olom. kraje v průměru na předposledním místě v ČR.
 4. Na úrovni základního vzdělávání chybí systematická implementace některých témat do ŠVP (taktéž však i v RVP), které mohou v pozdějších letech vést k vyšší pravděpodobnosti uplatnění stávajících žáků na trhu práce, a tou je podpora podnikavosti, inciativy a kreativity žáků.
 5. Nevyhovující vybavení škol, nedostatek odborných učeben a nedostat. investic do modernizace škol.

Potřeba řešení problémů je synergicická s MAP.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčiny identifikovaných problémů:

 1. Příčinou nedostatečně fungující spolupráce a dialogu zainteresovaných stran je nedostatečná koordinace na daném území, jednotlivé základní školy mají různé zřizovatele, kteří kladou důraz na jiné priority
 2. Příčinou nedostatečného zmapování či existence proinkluzivních škol je chybějící systém opatření a nástrojů, které by škole umožnily realizaci inkluze dostatečně efektivně zavést. Chybí jak finanční zdroje, tak kompetentní pedagogové, kteří budou dostatečně vzdělaní nejen v oblasti speciálně pedagogické, tak v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství či schopnosti řešit problémové či stresové situace apod. Zcela nedořešena zůstává otázka asistenta pedagoga.
 3. Příčinu zhoršení výsledků žáků základních škol v oblasti základních gramotností lze spatřovat zejména v souvislosti s frontálním nástupem informačních technologií nejen do každodenních oblastí našeho života, ale i do vzdělávání. Pokles úrovně čtenářské gramotnosti je dle výzkumných šetření možné vysvětlit mj. jiným způsobem příjmu informací.
 4. Příčinu chybějících témat v programech základního vzdělávání (podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity či podpora polytechnického vzdělávání jako je např. mizející výuka zručnosti v rámci dílen na základních školách) je potřebné spatřovat mj. v přehlcenosti stávajících ŠVP, které musejí reagovat na současnou enormní informační explozi, vznikající zejména s rozvojem ICT a přístupnosti informačních zdrojů všem. Také nebývalý rozvoj technologií a inovace v řadě odvětví vede k potřebě neustálého (a stále rychlejšího) doplňování nových poznatků a zároveň k jisté rigiditě vzdělávacího systému na všechny tyto změny pružně reagovat. Proto ze školních programů na úkor těchto nových informací často ustoupily do pozadí dovednosti dříve pěstované, jako byl rozvoj zručnosti, či stále není kladen dostatečný důraz na potřebu rozvoje soft skills.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v ORP Olomouc prostřednictví zpracovávání Místního akčního plánu. Zpracováváním MAP dojde k podpoře spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Dílčí cíle:

 • začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
 • orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
 • podpora škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka
 • dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte v inkluzivní škole
 • využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a zlepšení spolupráce s rodiči.

Nositel projektu zajistí do 1 Q r. 2018 (konec realizace projektu) vytvoření MAP, který bude obsahovat analýzu území v oblasti vzdělávání, Strategický rámec priorit do r. 2023 a akční plán vycházející z místních potřeb.

Cílem je, aby spolupráce vzniklá v rámci projektu měla udržitelný charakter i po jeho skončení.

Vedlejším cílem MAP je sběr informací pro přípravu územně zaměřených výzev z OP VVV a výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a pro přípravu KAP.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Výstupem strategie MAP Olomouc bude návrh takových opatření, které zajistí:

 1. Vytvoření funkční sítě partnerů zainteresovaných stran, která bude postupovat společnými kroky v rámci realizace jednotlivých opatření.
 2. Větší míru zapojení lokálních partnerů mimo samosprávu a veřejnou správu, kteří se budou podílet na koncipování výchovně-vzdělávacích cílů dle aktuálních potřeb daného území.
 3. Využití odborných kapacit daného území s podrobnou znalostí vzdělávacích potřeb a příležitostí na daném území.
 4. Větší míru spolupráce pedagogů jednotlivých stupňů škol, sociálních služeb a rodiny při vzdělávání dětí.
 5. Větší množství žáků na daném území získá s ohledem na jejich individuální potřeby příležitost navštěvovat běžné místní školy a příležitost být vzdělávány společně přiměřeně svým schopnostem.
 6. Zvýšení počtu proinkluzivně nastavených běžných škol na daném území.
 7. Zkvalitnění úrovně vzdělávání zejména v sociálně vyloučených lokalitách.
 8. Zvýšení prevence předčasného ukončování školní docházky a umožnění zpětného začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.
 9. Větší podporu rozvoje předškolního vzdělávání (podpora nízkoprahových forem ve spolupráci s rodiči, rozvoj potřebných kompetencí dětí pro snazší přechod do základního vzdělávání, podpora polytechnického vzdělávání v MŠ)
 10. Větší podporu neformálního vzdělávání na daném území (v rámci spolupráce s NNO, komunitně vedeného rozvoje ad.)
 11. Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ pro inkluzívní vzdělávání, v oblasti uplatňování indiv. přístupu, v oblasti specifik práce s dětmi se SVP a s dětmi ze socio-ekonomicky marginal. skupin, v oblasti komunikativních dovedností, jejich vlastního osobnostně-sociálního rozvoje, v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, kariérového porad., v oblasti rozvoje základ. gramotností a klíčových kompetencích
 12. Rozvoj základních gramotností žáků.
 13. Rozvoj poradenských služeb
 14. Rozvoj nástrojů pro pedag. diagnostiku

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

 1. Aktivita – Akční plánování ORP Olomouc tvoří standardní verzi MAP, která začíná tvorbou strategického rámce a priorit a následně se soustředí na zpracování akčního plánu. Jedná se o hlavní aktivitu projektu. Na aktivitě se bude podílet především odborná část realizačního týmu, pracovní skupiny a řídící výbor. Odborná část realizačního týmu bude komunikovat se širokou platformou partnerů a cílovými skupinami.
  Všichni se budou moci podílet na tvorbě MAP.
  Aktivita skládá z několika podaktivit, které se vzájemně prolínají:

  • Podaktivita A – Rozvoj partnerství
  • Podaktivita B – Dohoda o prioritách
  • Podaktivita C – Akční plánování
  • Podaktivita D – Budování znalostních kapacit – vzdělávací aktivity – podrobný popis v příloze
 2. Aktivita – Evaluace – interní a externí hodnocení procesů a věcného nastavení projektu včetně vyhodnocení výsledků a dopadů akčního ročního plánu, jeho dopady na strategii MAP a návrh dalších kroků. Interní zajišťuje realizační tým, externí – odborníci.
 3. Aktivita – Řízení MAP – aktivita řeší vytvoření implementační struktury pro řízení a naplňování MAP – řídící výbor, zapojení odborníků – zejména prostřednictvím pracovních skupin, realizační tým – odborná část. Předmětem aktivity je nastavení jejich vzájemné komunikace a spolupráce apod.
 4. Aktivita – Řízení projektu – předmětem aktivity je řízení projektu, vytvoření realizačního týmu pro administrativní zajištění projektu financovaného z EU fondů (PO VVV). Aktivita zahrnuje popis administrativního týmu a způsobu řízení projektu.
Doba realizace projektu: 1.3.2016-28.2.2018
Financování projektu: 3 399 927,10 Kč (příspěvek EU)
   399 991,42 Kč (národní veřejné zdroje)
   199 995,72 Kč (vlastní zdroje)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.