Globální cíl

Inovovat předškolní a základní vzdělávání, které povede ke zvýšení dostupnosti, udržitelnosti, inkluzivnosti a kvality škol a k uplatnění absolventů na současném trhu práce.

Vize

 1. Dostupné, environmentálně odpovědné a udržitelné školy…
 2. Inkluzivní školy…
 3. Kvalitní pedagogové a poradenští pracovníci…
 4. Kvalitní moderní výuka…

Hlavní priority ve vzdělávání

1: Dostupnost a udržitelnost škol
Strategický cíl Podpora motivace k využívání kapacit škol v místě bydliště

2. Rovné příležitosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Strategický cíl 2.1 – Systémová podpora asistentů pedagoga
Strategický cíl 2.2 – Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Strategický cíl 2.3 – Vytváření příznivého školního klimatu pro zdravý vývoj jedince

3. Moderní didaktické formy vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí

Strategický cíl 3.1 – Rozvoj základních (pre)gramotností dětí a žáků prostřednictvím moderních didaktických forem
Strategický cíl 3.2 – Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků s důrazem na moderní didaktické formy
Strategický cíl 3.3 – Podpora polytechnického vzdělávání dětí a žáků s důrazem na moderní didaktické formy

4. Podpora pedagogických a didaktických kompetencí pracovníků ve vzdělávání

Strategický cíl 4.1 – Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních škol
Strategický cíl 4.2 – Spolupráce ve vzdělávání

Více zde.

Anotace projektu

Místní akční plán IV navazuje na předchozí projekt MAP I, II a III. Cílem je podpora partnerství v území a společné plánování. V rámci projektu dojde k aktualizaci dokumentu MAP včetně tvorby akčních plánů. Součástí projektu je evaluace a implementace, tj. realizace aktivit spolupráce z akčních plánů. Vše probíhá na bázi spolupráce široké partnerské platformy, která je tvořena především pracovními skupinami a řídícím výborem. Dochází ke společné tvorbě (aktualizaci) a plnění cílů dokumentu MAP.

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu č. 1 je prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace místního akčního plánu rozvoje vzdělávání prostřednictvím KA 3 (3.1 až 3.10). – zástupci z regionu jsou členy Řídícího výboru, pracovních skupin, výstupem je schválený kompletní dokument MAP. Měřit lze počet členů v jednotlivých orgánech. Rovněž do celého procesu spolupráce lze zahrnout vedení škol, které pravidelně s realizačním týmem spolupracují – viz počet zapojených škol.

Cílem projektu č. 2 je zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v daném území v reakci na problémy a potřeby tohoto území prostřednictvím KA 4 – Implementace akčních plánů. Míra zapojení do plánovaných aktivit spolupráce dá zpětnou vazbu o dobře nastavených tématech (již při plánování jsme dělali průzkum u škol a o všechny navrhované aktivity byl zájem), dále u implementačních aktivit vyhodnocujeme každou aktivitu spolupráce evaluačním dotazníkem (zjišťuje se spokojenost s lektorem, míra naplnění očekávání a cílů, využitelnost pro praxi atd.). U proškolení části pedagogů v širokém spektru kompetencí a dovedností a realizace aktivit pro děti/žáky se očekává pozitivní efekt, nelze však říct, zda bude dopad natolik podstatný, aby zkvalitnění vzdělávání v MŠ a ZŠ v celém území mělo viditelný, měřitelný efekt (delší doba realizace aktivit, nezapojí se všichni pedagogové, kteří by to potřebovali, využití poznatků v praxi je následně zcela na pedagogovi).

Cílem projektu č. 3 je zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny prostřednictvím KA 2 – Vnitřní hodnocení projektu. – šetření prováděné v rámci evaluace budou dostatečně měřitelné a srovnatelné i s jinými MAPy v kraji, bude je provádět zkušený evaluátor. Posun bude změřen zjišťováním na začátku realizace projektu a na jeho konci.

 

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

V rámci projektu budou zrealizovány tyto klíčové aktivity:

KA 1 Řízení projektu

KA 2 Vnitřní hodnocení projektu

KA 3 Rozvoj a aktualizace MAP

 • A 3.1 Řídící výbor a organizační struktura MAP
 • A 3.2 Zpracování komunikačního plánu a realizace konzultačního procesu
 • A 3.3 Pracovní skupina pro financování
 • A 3.4 Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
 • A 3.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti
 • A 3.6 Pracovní skupina pro uplatnitelnost absolventů na trhu práce
 • A 3.8 Místní akční plánování
 • A 3.9 Spolupráce s projektem IDZ/krajem
 • A 3.10 Spolupráce s IPs

KA 4 Implementace (realizace aktivit spolupráce z akčních plánů)

 

Území realizace

Město Olomouc a obec Bystročice

Doba realizace projektu: 1.12. 2023 – 31. 12. 2025

Financování projektu 9 837 749,77 (projekt celkem)

7 548 997,29 Kč (příspěvek EU)

1 796 864,98 Kč (národní veřejné zdroje)

491 887,50 Kč (vlastní zdroje)

9 345 862,27 Kč (podpora celkem)