Pracovní skupiny jsou zvoleny v souladu s metodikou MAP a navíc je dle místních potřeb MAP v našem území ustanovena 4. pracovní skupina pro Uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

 

Pracovní skupina pro financování MAP IV

Členové pracovní skupiny

 • Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních titulů, MMOl
 • Ing. Lucie Sečkařová, vedoucí oddělení přípravy projektů, ODP
 • Bc. Naděžda Bučková, odbor školství MMOl
 • PaedDr. Eva Buchtová, ředitelka ZŠ Tererovo nám.
 • PhDr. Marta Turečková, starostka obce Bystročice
 • Ing. Radka Štarnovská Maderová, ekonom SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc
 • Monika Machytková, jednatelka ZŠ Waldorf, Olomouc
 • Mgr. Veronika Ješátková, pedagog 2. St., ZŠ Řezníčkova
 • Pavel Němeček, zástupce neformálního vzdělávání
 • Mgr. Zonna Bařinková, ředitelka ZŠ a MŠ Holečkova
 • Mgr. Iva Brooks, ekonom, ZŠ Stupkova
 • Mgr. Libuše Lišková, projektový manažer MAP, odbor DP MMOl

Náplň činnosti

 • hledat způsoby financování aktivit v SR MAP jak z evropských zdrojů, tak ze zdrojů na místní (rozpočet města), regionální (rozpočet kraje) i národní úrovni, případně na financování aktivit od externích zdrojů (podnikatelé apod.).
 • posuzovat potřebnost, využitelnost a efektivitu navrhovaných investičních záměrů
 • podílení se na aktualizaci dokumentu MAP
 • plnění úkolů a spolupráce se členy užšího realizačního týmu
 • realizace klíčové aktivity 3.3 dle metodiky

 

Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

Členové pracovní skupiny

 • doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA, vedoucí oddělení strategie a kvality UPOl, odborný garant
 • doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D., Katedra českého jazyka a literatury PdF UPOL
 • Mgr. Petra Hedrichová, pedagog ZŠ Olomouc, Nedvědova 17, 2. stupeň
 • Mgr. Milena Orlichová, Knihovna města Olomouce
 • Bc. Martina Bubeníčková, ZŠ a MŠ Holečkova, ZŘŠ MŠ Novosadská
 • Mgr. Adam Svider, pedagog 2. stupeň ZŠ a MŠ Holečkova (D, ZSV, TV)
 • Mgr. Lucie Šubová, pedagog 1. stupeň ZŠ a MŠ Holečkova, předsedkyně metodického sdružení
 • Mgr. Hana Zajacová, ředitelka, ZŠ Bystročice
 • MgA. Magda Strejčková, Sdružení D, Olomouc
 • Mgr. Pavlína Vrbová, lektorka, Sluňákov
 • Mgr. Lea Kopecká, pedagog 1. stupeň, ZŠ Svatoplukova
 • Lenka Pánková, ARPOK
 • Mgr. Petra Huppertová, pedagog 2. stupeň, ZŠ Tererovo nám. (ČJ)
 • RNDr.Martina Uhlířová, Ph.D., Katedra matematiky PdF UPOL
 • Mgr. Blanka Krausová, manažerka, Věda a technika na dosah
 • Mgr. Jiří John, pedagog 2. stupeň ZŠ a MŠ Holečkova (M a F)
 • Mgr. Romana Hanzelková, pedagog 2. stupeň, ZŠ tř. Spojenců
 • Mgr. Kateřina Spurná, Pedagog, ZŠ Stupkova, 2. stupeň
 • Mgr. Lucie Součková, Ph.D., pedagog 2. stupeň, ZŠ Tererovo nám.
 • Mgr. Lenka Janská, Ph.D., koordinátor aktivit, RT MAP, odbor DP MMOl

Náplň činnosti

 • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech vedoucích k rozvoji potenciálu každého žáka, zejména v oblasti podnikavosti a kreativity, polytechniky a digitálních technologií
 • úprava a aktualizace dokumentu MAP
 • plánování, síťování odborníků
 • plánování vzdělávacích aktivit apod
 • plnění úkolů a spolupráce se členy užšího realizačního týmu
 • realizace klíčové aktivity 3.4. dle metodiky

 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Členové pracovní skupiny

 • PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství MMOl, zástupce zřizovatele
 • doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií UPOL
 • Mgr. Lucie Kociánová, psycholog SPC, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc
 • Mgr. Eva Kroutilová, ředitelka MŠ Zeyerova 23, Olomouc
 • Mgr. Jiří Vymětal, ředitel ZŠ a MŠ Svatoplukova 11, Olomouc
 • Bc. Kateřina Kosková, ředitelka DDM
 • Mgr. Bc. Zuzana Neusarován, NIDV, konzultant Akčního plánu inkluze (AP IV)
 • Mgr. Jiří Křivánek, OSPOD, OSV MMOl
 • Ing. Pavel Němeček, ředitel Sdružení D Olomouc
 • Mgr. Eliška Moravcová, DiS., sociální pracovníka SAS pro rodiny s dětmi a doprovázení pěstounů, Maltézská pomoc, o.p.s
 • Mgr. Lenka Minářová, školní psycholog, ZŠ CZŠ Německého řádu
 • Mgr. Iveta Krejčí, ZŠ Zeyerova, pedagog, výchovný poradce
 • Mgr. Romana Navrátilová, FZŠ Hálkova, pedagog – talent
 • Žaneta Brablík Himrová, asistent pedagoga, ZŠ Svatoplukova
 • Mgr. Martina Hubálková, výchovná poradkyně, ZŠ Tererovo nám.
 • Bc. Pavla Tománková, pedagog ZŠ a MŠ Holečkova – ZŘŠ MŠ Mozaika
 • PhDr. Ivona Jančíková, pedagog ZŠ a MŠ Holečkova, školní psycholožka
 • Mgr. Jolana Palinková, Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor školství
 • Mgr. Kateřina Rychlá, věcný manažer MAP, administrátor PS

Náplň činnosti

 • podílí se na aktualizaci dokumentu MAP
 • navrhuje a plánuje aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území
 • řídí se a naplňuje Metodikou pro rovné příležitosti
 • projednává a posuzuje aktivity navržené v akčních plánech z pohledu dodržení zásady rovného přístupu ke vzdělávání
 • diskuze o společných tématech, předávání zkušeností a informací z praxe
 • realizace klíčové aktivity 3.5. dle metodiky

 

Pracovní skupina pro Uplatnitelnost absolventů na trhu práce

Členové pracovní skupiny

 • doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA, vedoucí oddělení strategie a kvality UPOL, odborný garant
 • doc. PhDr.PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D., KTIV, PdF UPOL
 • Mgr. Radek Švehla, pedagog ZŠ Olomouc, Demlova 18
 • Mgr. Monika Pařilová, MŠ Herrmanova
 • Mgr. Pavel Pala ředitel, ZŠ a MŠ Nedvědova 17, Olomouc
 • Mgr. Romana Fialová, lektorka, Centrum ekolog. aktivit Sluňákov
 • Mgr. Alžběta Kvapilová, ředitel DW7, Divadlo na cucky Olomouc
 • Renáta Kubešová, zástupce DDM
 • Mgr. Daniela Smékalová, pedagog 1. stupeň, ZŠ Spojenců
 • Mgr. Radek Tomanec, pedagog, ZŠ Svatoplukova
 • Mgr. Adéla Rakušanová, ZŠ a MŠ Nemilany
 • Helena Killiánová, VFO a.s.
 • Mgr. Pavel Mrnuštík, pedagog 2. st. ZŠ a MŠ Holečkova (Inf. a Tv)
 • Mgr. Lenka Jedličková, ředitelka ZŠ Německého řádu (IT)
 • Mgr. Kateřina Rychlá, věcný manažer MAP, administrátor PS

Náplň činnosti

 • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech vedoucích k rozvoji potenciálu každého žáka, zejména v oblasti podnikavosti a kreativity, polytechniky a digitálních technologií
 • úprava a aktualizace dokumentu MAP
 • plánování, síťování odborníků
 • plánování vzdělávacích aktivit apod
 • plnění úkolů a spolupráce se členy užšího realizačního týmu
 • realizace klíčové aktivity 3.6. dle metodiky