Olomoucké mateřské a základní školy čekají stovky vzdělávacích akcí

Proběhlo první setkání pracovních skupin MAPu IV
18. 3. 2024
Zobrazit vše

Projekt Statutárního města Olomouc Místní akční plán IV vzdělávání (MAP IV) je zaměřený na podporu kvality vzdělávání v mateřských a základních školách na území města Olomouc a obce Bystročice a dále na podporu společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního vzdělávání.

Celkový rozpočet projektu činí 9,8 milionů Kč, z čehož dotace EU z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) zahrnuje částku 7,5 mil Kč, další finanční prostředky putují z národních veřejných zdrojů a rozpočtu města Olomouc. „Projekt byl zahájen v prosinci loňského roku a jeho realizace potrvá celkem 25 měsíců,“ uvedla projektová manažerka z odboru dotačních projektů Magistrátu města Olomouc Libuše Lišková. „Navazuje na již dokončené projekty MAP II a MAP III. Cílem je především prohloubení spolupráce, společné partnerství, plánování a realizace společných vzdělávacích aktivit, řešení specifických problémů a potřeb tak, aby vedly ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ. Zároveň projekt vyhodnotí přínosy spolupráce,“ vysvětlila Lišková.

Protože projekt cílí na širokou skupinu osob v oblasti vzdělávání, největší užitek přinese především pedagogům a ředitelům mateřských a základních škol, dětem v předškolních zařízeních a žákům základních škol, ale také rodičům, zřizovatelům, anebo zástupcům institucí neformálního vzdělávání. Připraveny jsou stovky akcí, programů, projektových dnů či soutěží, které jsou průběžně uskutečňovány v celkem sedmi tematických oblastech. Do projektu jsou zapojeny téměř všechny mateřské a základní školy ve městě Olomouc bez ohledu na zřizovatele a řada institucí činných na poli vzdělávání jako např. Univerzita Palackého, Ekocentrum Sluňákov, Sdružení D, Pevnost poznání, Výstaviště Flóra, Knihovna města Olomouce, základní umělecké školy a řada dalších. „Prostřednictvím implementačních aktivit podporujeme rozvoj v různých oblastech vzdělávání jak pedagogů skrze semináře, tak i dětí a žáků skrze programy pro třídu. Například v oblasti matematické gramotnosti přispíváme k využití znalostí matematiky v jiných předmětech prostřednictvím projektových dnů pro třídy, pro děti z mateřských škol realizujeme projektové dny s tématikou EVVO nebo čtenářské a matematické pregramotnosti,“ přiblížila věcná manažerka projektu z odboru školství Magistrátu města Olomouc Kateřina Rychlá a dodala: „Důraz klademe i na rozvoj polytechniky nebo na prevenci rizikového chování v třídních kolektivech. Díky spolupráci s širokým spektrem institucí nabízíme školám celou škálu vzdělávacích programů od čtenářské a matematické gramotnosti, přes rozvoj EVVO a polytechniky až po mentoring, wellbeing a rozvoj kulturního povědomí.“

V rámci projektových dnů budou připravena například tzv. materiálová střediska, což je projekt Univerzity Palackého v Pevnosti poznání, kde budou z přebytkového materiálu olomouckých firem školám nabídnuty balíčky pro výuku dílen. Technická tvořivost je podporována také u dětí mladšího věku v rámci programu sdílených dílen. Rozvoji pedagogů v oblasti didaktických kompetencí, manažerských dovedností, mentoringu, supervize a dalších kompetencí jsou věnovány aktivity týkající se předávání zkušeností, vzájemné inspirace a příkladů dobré praxe, ať už formou seminářů, kulatých stolů anebo workshopů. Místní akční plán IV Olomouc současně spolupracuje s Krajským akčním plánem (KAP), regionálními Místními akčními skupinami (MAS) a dále například s Národním pedagogickým institutem (NPI).