Členové pracovní skupiny

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UPOL, odborný garant
doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. Katedra českého jazyka a literatury PdF UPOl
Mgr. Petra Hedrichová učitelka ZŠ Olomouc, Nedvědova 17, 2. stupeň
Mgr. Marie Běhalová učitelka ZŠ Olomouc, Zeyerova 28, 2. stupeň
Mgr. Jitka Hanáková Knihovna města Olomouce
Mgr. Kristina Návratová učitelka, MŠ Sluníčko Blahoslavova 2, Olomouc
Mgr. Hana Zajacová ředitelka, ZŠ Bystročice
MgA. Magda Strejčková Sdružení D, Olomouc
Mgr. Drahomíra Stratilová ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc
Bc. Iveta Palkovičová věcný manažer MAP, odbor školství MMOL

 

Náplň činnosti

 • vedoucích k rozvoji ČG
 • úprava a aktualizace dokumentu MAP v oblasti čtenářské gramotnosti,
 • plánování, síťování odborníků
 • plánování vzdělávacích aktivit apod.
 • identifikace místních lídrů
 • plnění úkolů a spolupráce se členy užšího realizačního týmu
 • realizace klíčové aktivity 2.4. dle metodiky

 

Program jednání:

15. jednání – 21.4.2022 – závěrečné společné jednání pracovních skupin

 • Strategický dokument MAP II včetně aktualizace investičních priorit

14. jednání – 16.3.2022

 • Výsledky dotazníkového šetření MŠMT
 • Revize a aktualizace strategických cílů MAP včetně jejich popisu

13. jednání – 7.12.2021

 • Aktivity spolupráce akčního plánu na r. 2022 – pol. r. 2023

12. jednání – 11.10.2021

 • Agregovaný Popis potřeb škol II
 • SWOT analýza
 • Implementační aktivity – představení pomůcek

11. jednání – 1.3.2021

 • Aktualizace analytické části dokumentu MAP – obecná část
 • Aktualizace analytické části dokumentu MAP – odborná část
 • Reflexe období COVIDu

10. jednání – 15.2.2021

 • Evaluace akčních plánů
 • Aktualizace dokumentu MAP

9. jednání – 23.11.2020

 • Mezipředmětové vztahy
 • Akční plán na r. 2021

8. jednání – 5.10.2020

 • Rovné příležitosti ve vzdělávání
 • Evaluace priorit a cílů MAP
 • Aktualizace akčního plánu a informace o probíhajících implementačních aktivitách
 • Akční plán na r. 2021

7. jednání – 25.5.2020

 • Digitální gramotnost ve školství
 • Sdílení dobré praxe v oblasti digitální gramotnosti a distančního vzdělávání

6. jednání – 10.2.2020

 • Výstupy z jednání Řídícího výboru
 • Výsledky mezinárodního šetření PISA
 • Sdílení dobré praxe

5. jednání – 18.11.2019

 • Akční plán 2020, aktivity spolupráce
 • Aktuální informace o implementaci aktivit čtenářské gramotnosti
 • Diskuze – nominace místních lídrů/expertů v čtenářské gramotnosti

4. jednání – 7.10.2019

 • Agregované výstupy Popisu potřeb u škol
 • Aktualizace dokumentu MAP – Analytická část – závěrečné shrnutí kapitoly
 • Aktualizace dokumentu MAP – SWOT
 • Aktualizace dokumentu MAP – Problémové oblasti, Priority a cíle

3. jednání – 13.6.2019

 • Analytická část dokumentu – obecná část, odborná část
 • Průběžné zhodnocení probíhajících aktivit
 • Zařazení aktivity pro MŠ Práce s knihou L. Freyové do MAP II

2. jednání – 6.2.2018

 • Aktualizace dokumentu MAP
 • Výstupy průběžného šetření agregovaných dat
 • Představení implementačního projektu čtenářská gramotnost (UPOl a SdruženíD)
 • Podněty pro PS financování

1. jednání – 13.12.2018

Společné jednání

 • Představení projektu MAP II
 • Činnost pracovních skupin
 • Různé

Samostatné jednání pracovní skupiny