Členové pracovní skupiny

PhDr. Hana Fantová vedoucí odboru školství MMOl, zástupce zřizovatele
Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Ústav speciálněpedagogických studií UPOl
Mgr. Lucie Kociánová psycholog SPC, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc
Mgr. Eva Kroutilová ředitelka MŠ Zeyerova 23, Olomouc
Mgr. Jiří Vymětal ředitel ZŠ a MŠ Svatoplukova 11, Olomouc
Mgr. Tomáš Lehečka asistent pedagoga, žák se spec. poruchou chování, ZŠ sv. Voršily Aksamitova 6, Olomouc
Mgr. Jana Grambalová učitelka 1. stupně, výchovná poradkyně ZŠ a MŠ Dvorského 33, Olomouc
Mgr. Šárka Peřinová výchovná poradkyně ZŠ a MŠ Nedvědova 17, Olomouc
Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. NIDV, konzultant Akčního plánu inkluze (AP IV)
Andrea Machů ředitelka MŠ Pružná školka Kavaleristů 8, Olomouc
Mgr. Jiří Křivánek OSPOD, OSV MMOl
Ing. Pavel Němeček ředitel Sdružení D Olomouc
Mgr. Eliška Moravcová, DiS. sociálního pracovníka SAS pro rodiny s dětmi a doprovázení pěstounů, Maltézská pomoc, o.p.s
JUDr. Veronika Thomoszková zástupce rodičů, maminka integrované žákyně, v ZŠ Waldorf
Dagmar Kratochvílová Asistentka pedagoga, FZŠ Hálkova
Diana Hověžáková lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování
Mgr. Kateřina Rychlá odbor školství MMOl
Mgr. Jolana Palinková Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství

 

Náplň činnosti

 • podílí se na aktualizaci dokumentu MAP
 • navrhuje a plánuje aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území
 • řídí se a naplňuje Metodikou pro rovné příležitosti
 • projednává a posuzuje aktivity navržené v akčních plánech z pohledu dodržení zásady rovného přístupu ke vzdělávání
 • realizuje a účastní se workshopu a konference zaměřené na předávání zkušeností, prezentaci dobré praxe a vzájemné vzdělávání v oblasti rovných příležitostí
 • plnění úkolů a spolupráce se členy užšího realizačního týmu
 • realiazce klíčové aktivity 2.5. dle metodiky

 

Program jednání:

18. jednání – 21.4.2022 – závěrečné společné jednání pracovních skupin

 • Strategický dokument MAP II včetně aktualizace investičních priorit

 

17. jednání – 9.3.2022

 • Výsledky dotazníkového šetření MŠMT
 • Revize a aktualizace strategických cílů MAP včetně jejich popisu

 

16. jednání – 8.12.2021

 • Aktivit spolupráce akčního plánu na r. 2022 – pol. r. 2023
 • Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem – nový systém podpory (Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.)

 

15. jednání – 13.10.2021

 • Agregovaný Popis potřeb škol II
 • SWOT analýza

 

14. jednání – 1.7.2021

 • Aktualizace analytické části dokumentu MAP – obecná část
 • Aktualizace analytické části dokumentu MAP – odborná část

 

13. jednání – 26.5.2021

 • Aktualizace analytické části dokumentu MAP – obecná část
 • Aktualizace analytické části dokumentu MAP – odborná část
 • Reflexe období Covid-19
 • Zhodnocení programů, které proběhly v uplynulém období (D.Bezdomnikov, Sdružení D)

 

12. jednání – 17.2.2021

 • Evaluace akčních plánů
 • Aktualizace dokumentu MAP

 

11. jednání – 24.11.2020

 • Akční plán na r. 2021
 • Dobrá praxe v distančním vzdělávání v oblasti rovných příležitostí

 

10. jednání – 29.9.2020

 • Evaluace priorit a cílů MAP
 • Aktualizace akčního plánu a informace o probíhajících implementačních aktivitách
 • Akční plán na r. 2021
 • Různé
 • Návštěva Digidoupěte

 

9. jednání – 17.6.2020

 • Digitální gramotnost ve školství, specifika Covid-19 se zaměřením na děti se SVP
 • Spolupráce s ASZ – Memorandum, plán poradenství
 • Transakční analýza

 

8. jednání – 20.2.2020

 • Výstupy z Řídícího výboru
 • Sdílení dobré praxe

 

7. jednání – 4.12.2019

 • Projekt Sdružení D – Centrum podpory spolupráce rodiny a školy (představení projektu, host Hana Dziková)
 • Akční plán 2020, aktivity spolupráce
 • Posouzení aktivit spolupráce z pohledu RP

 

6. jednání – 11.10.2019

 • Aktualizace dokumentu MAP – Analytická část – závěrečné shrnutí kapitoly
 • Aktualizace dokumentu MAP – SWOT
 • Aktualizace dokumentu MAP – Problémové oblasti, Priority a cíle

 

5. jednání – 25.9.2019

 • Agregované výstupy Popisu potřeb škol
 • Aktualizace dokumentu MAP – Analytická část – závěrečné shrnutí kapitoly
 • Aktualizace dokumentu MAP – SWOT
 • Aktualizace dokumentu MAP – Problémové oblasti, Priority a cíle
 • Různé
  • a. Centrum podpory spolupráce rodiny a školy – Ing. Němeček
  • b. Lektoři na programy pro asistenty pedagogů – doc. Vitásková

 

4. jednání – 1.8.2019

 • Připomínkování obecné části dokumentu MAP
 • Program pro asistenty pedagogů ve školách
 • Inkluze dětí s PAS

 

3. jednání – 19.6.2019

 • Sociální práce ve školách (Ing. Němeček, Mgr. Křivánek, Bc. Mannová)
 • Inkluze dětí s poruchou autistického spektra (metoda ABA)
 • Program pro školní asistenty

 

2. jednání – 5.2.2018

 • Aktualizace dokumentu MAP
 • Výstupy průběžného šetření agregovaných dat
 • Představení implementačního projektu Inkluze prakticky (SdruženíD)
 • Podněty pro PS financování

 

1. jednání – 13.12.2018

Společné jednání

 • Představení projektu MAP II
 • Činnost pracovních skupin
 • Různé

Samostatné jednání pracovní skupiny