Řídící výbor MAP II

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Složení řídícího výboru odpovídá složení partnerství v území pro MAP II v ORP Olomouc. Role výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Výbor si volí svého předsedu. Na svém prvním jednání projedná a schválí Statut a Jednací řád.

Jméno a příjmení Pozice Zástupce
PhDr. Pavel Urbášek náměstek pro školství, SMOl zástupce zřizovatelů škol
RNDr. Ladislav Šnevajs náměstek pro EP, SMOl zástupce nositele MAP, zástupce za ITI OA
Ing. Radovan Sítek vedoucí OEP, MMOl zástupce RT MAP, zástupce za ITI OA
Ing. Iva Hubálková projektový manažer MAP a koordinátor aktivit, MMOl zástupce RT MAP
PhDr. Hana Fantová vedoucí OŠ, věcný manažer MAP, MMOl zástupce zřizovatelů škol, zástupce RT MAP
Bc. Jaroslava Večeřová zástupce OŠ, věcný manažer MAP, MMOl zástupce zřizovatelů škol, zástupce realizátora MAP
Mgr. Lenka Dimmrothová učitelka ZŠ Nedvědova 17, Olomouc zástupce učitelé ZŠ – zřizovatel SMOL
Mgr. Martina Michalíková ředitelka, učitelka ZŠ, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc zástupce učitelé ZŠ – jiný zřizovatel
Mgr. Eva Kroutilová učitelka MŠ Zeyerova 23, Olomouc zástupce učitelé – MŠ
Mgr. Pavel Pala ředitel ZŠ a MŠ Nedvědova 17, Olomouc zástupce vedení škol – zřizovatel SMOl
Monika Machytková Jednatelka Waldorfské ZŠ Olomouc zástupce vedení škol – jiný zřizovatel
Alena Sobotková ŠD – ředitelka ZŠ Ggarinova 19, Olomouc zástupce ŠD
PaedDr. Zuzana Hrubošová ředitelka ZUŠ M. Stibora Olomouc zástupce ZUŠ
RNDr. Lenka Prucková ředitelka Městské knihovny Olomouc zástupce neformálního vzdělávání – mimo družinu
Mgr. Michal Bartoš ředitel Centra ekologických aktivit Sluňákov zástupce neformálního vzdělávání – mimo družinu
Ing. Lenka Polachová KAP, KÚ OK zástupce KAP a kraje
Mgr. Adéla Horáková místopředsedkyně SR Waldorfské iniciativy, z.s. zástupce rodičů
Mgr. Silvie Sofková člen školské rady ZŠ Spojenců, Olomouc zástupce rodičů
Markéta Mížová lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování zástupce Agentury pro sociální začleňování
Ing. Jan Pospíšil Centrum podpory projektu SRP zástupce Centra podpory projektu SRP, konzultant MAP II
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA prorektorka pro strategické plánování a kvalitu, UPOl, odborný garant MAP zástupce VŠ, zástupce RT MAP
Mgr. Jiří Křivánek zástupce OSPOD, OSV MMOl inspekce spolupracující se školami (OSPOD, ČSI, PPP…)
Jiřina Somsiová Společenství Romů na Moravě, o.p.s. zástupci sociálních služeb pracujících s dětmi a rodiči ohroženými soc. vyloučením a chudobou
zástupce zaměstnavatele v regionu*